ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ДОБРИЧ

 

 

Нормативна уредба

 

НАРЕДБА № 25 
от 4 ноември 1999 г.
ЗА ОКАЗВАНЕ НА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА
СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192 на МС 
от 9.08.2007 г. за въвеждане на Национална система за спешни повиквания с единен европейски номер за спешни повиквания 112

ЗАКОН за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112

ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО

ЗАКОН ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ.

НАРЕДБА № 3 от 06.10.2017 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Спешна медицина"

НАРЕДБА № 1 от 8.02.2011 г. за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно