Вътрешни правила за реда за разглеждане на сигнали,
предложения и за поддържане на обявените електронни адреси
за връзка с граждани в ЦСМП Добрич

Чл.1. С тези вътрешни правила се регламентират условията и редът за регистриране, разглеждане на получените въпроси, сигнали, предложения, подготовката и изпращане на отговори.

Чл.2.ЦСМП Добрич поддържа на електронната си страница следните електронни адреси за връзка с граждани:

1. csmpdb@abv.bg

2. csmp_db@abv.bg

Чл.3. (1) Директорът на ЦСМП Добрич със заповед определя лица за работа с обявените два адреса на електронна поща.

(2) Определените лица ежедневно проверяват електронната поща за наличието на подадени въпроси, сигнали, предложения.

Чл.4. Всеки гражданин, юридическо лице или организация може да подава въпроси, сигнали и предложения.

Чл.5. (1) Директорът на ЦСМП Добрич отговаря за цялостната работа по постъпилите въпроси, сигнали и предложения.

(2)     Директорът на ЦСМП Добрич може да възложи със заповед на длъжностно лице от администрацията, което да организира, координира и осигурява работата с сигналите и предложенията.

Чл.6. (1) Не се разглеждат анонимни сигнали и предложения, както и сигнали, отнасящи се до нарушения извършени преди повече от две години.

(3)     За анонимни сигнали и предложения се считат тези, в които подателят не е посочил трите имена, телефон за обратна връзка, постоянен адрес.

(4)     В случаите по ал.2 отговорния служител изпраща съобщение на електронната поща, че сигнала се счита за анонимен и няма да се образува проверка по него, ако не бъде предоставена необходимата информация.

(5)     За сигнали, отнасящи се до нарушения извършени преди повече от две години, се считат тези, които засягат факти и събития случили се преди повече от две календарни години преди подаването на сигнала.

Чл.7. (1) Подадените по реда на тези правила въпроси, сигнали, предложения се регистрират в АИС EVENTIS - R7, от медицинския секретар, след което се предават на директора за резолюция.

(6)     След тяхното регистриране на електронната поща на подателя се изпраща входящ номер.

(7)     Когато има подадени предложения и сигнали, които не са от компетентността на ЦСМП Добрич, не по-късно от седем дни от постъпването им се препращат към съответния компетентен орган, освен ако има данни, че въпросът е отнесен вече и до тях. За препращането се уведомява подалия предложението или сигнала.

(8)     При поискване медицинският секретар дава информация на гражданите за движението на преписките.

Чл.8. (1) Директорът на ЦСМП Добрич възлага разглеждането на предложенията и извършването на проверка по сигнал на съответните длъжностни лица.

(2)     Срокът за разглеждането на предложенията и извършването на проверка по сигнал е до един месец след постъпването му.

(3)     За всяко предложение, въпрос, сигнал се изготвя становище и предложение за решаването му.

(4)     Решенията по предложенията и сигналите се вземат от Директора на ЦСМП Добрич, след като се изяснят изнесените обстоятелства и се вземат под внимание обясненията и възраженията на заинтересованите лица.

Чл.9. Отговор до подателя се изпраща в седем дневен срок от приключване на проверката и разглеждането на предложението.

Чл.10. (1) За документиране на възложения контрол всяко тримесечие отговорното лице изготвя доклад в който се отразява брой постъпили сигнали и предложения на обявените електронни адреси, брой регистрирани сигнали, брой препратени към други институции сигнали, брой отговори подадени в срок, брой не подадени в срок отговори, ако има такива и причините за това.

(5)     Доклада се регистрира в деловодната информационна система EVENTIS R7.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1      Реда за запознаването на служителите с Вътрешните правила се извършва с подпис.

§ 2      Контролът по изпълнението на тези правила се възлага на главната медицинска сестра на ЦСМП Добрич

§ 3      Настоящите Вътрешни правила се изменят и допълват по реда на тяхното утвърждаване.

§ 4       Правилата влизат в сила от датата на утвърждаването им със Заповед № РД-01-40/18.05.2022г.